Vrsta publikacije: Studija

Autor(i): Marija Babović, Olivera Vuković, Irena Petrović
Izdavač(i): Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske Gender centar
Godina:2012

Tema(e): Rodna ravnopravnost
Program(i): Istraživanje

Studiju o stavovima prema rodnim ulogama u Republici Srpskoj sačinio je Centar za društvena istraživanja iz Banja Luke za potrebe Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske. U skladu sa naporima Gender centra, usmerenim na unapređenje rodne ravnopravnosti, bilo je potrebno obezbediti kvalitetnu empirijsku osnovu za oblikovanje adekvatnih politika i mera, kojima bi se dalje unapređivala rodna ravnopravnost. U tom cilju sprovedeno je istraživanje na reprezentativnom uzorku stanovništva Republike Srpske, sa ciljem da se jasnije sagledaju percepcije građana i građanki o rodnim ulogama, ali i politikama rodne ravnopravnosti koje se sprovode u aktuelnom periodu. 

Ovi uvidi treba da omoguće polaznu osnovu na kojoj će biti zasnovane mere otklanjanja rodnih stereotipa i promene vrednosnih obrazaca, a koja će kasnije poslužiti i kao polazna osnova za praćenje efekata tih mera.