Vrsta publikacije: Studija

Autor(i): Marija Babović, Olivera Vuković, Slobodan Cvejić
Izdavač(i):
Godina:2009

Tema(e): Zapošljavanje, Lokalni razvoj
Program(i): Istraživanje

Studija predstavlja analizu lokalnog tržita rada u Kragujevcu, utemeljenu na istraživanju karakteristika ponude i tražnje radne snage, kao i usklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama lokalnog tržišta rada. Osnovni zadatak studije je da pokaže na koji način su se procesi ekonomskih i socijalnih promena reflektovali u području tržišta rada, koji su najznačajniji trendovi i problemi na aktuelnom lokalnom tržištu rada i šta je moguće učiniti kako bi se uslovi na njemu unapredili i time pospešio lokalni razvoj.

Značaj studije je prvenstveno praktičan, jer nudi evidenciju i analize na osnovu kojih je moguće oblikovati adekvatnije i efikasnije politike i konkretne mere usmerene u pravcu pospešivanja razvoja i unapređenja uslova života lokalne populacije, prvenstveno mladih.

Predloženi su skupovi preporuka za mere unapređenja stanja na tržištu rada. Preporuke su definisane za sledeća najvažnija područja: (1) unapređenje potencijala zapošljavanja ponude radne snage; (2) podsticanje poslodavaca da u svom domenu obezbede povoljnije uslove za zapošljavanje; (3) unapređenje sistema obrazovanja tako da bolje odgovori na potrebe lokalnog tržišta rada.