Vrsta publikacije: Preporuke za politike

Autor(i): SeConS
Izdavač(i): SeConS
Godina:2021

Tema(e): Vladavina prava
Program(i): Jačanje kapaciteta i obuke

Inicijative za donošenje politika zasnovanih na dokazima poslednjih decenija sve su popularnije, kako u zapadnim državama tako i u zemljama u razvoju: sve više se insistira na kritičkom ocenjivanju vladinih programa i strategija prema njihovoj delotvornosti i efikasnosti. Pod tim uticajem menja se i javni sektor, pa interni procesi dizajniranja javnih politika sve više koriste evaluaciju, kao sredstvo koje bi pomoglo u postizanju predviđenih ciljeva.

Projekat „Evaluacija kao osnova kreiranja informisanih javnih politika u Srbiji” realizuje se u okviru Flagship program 1 „Jačanje nacionalnih kapaciteta za ocenjivanje“ finansiranog od strane međunarodnog udruženja evaluatora - EvalPartners. Projekat u Srbiji realizuju organizacije civilnog društva – SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Neformalno udruženje evaluatora Srbije – INES. Osnovni cilj projekta je mapiranje evaluacionih kapaciteta u Republici Srbiji i stvaranje osnove za dalje širenje prakse sprovođenja evaluacija javnih politika i jačanja evaluacionih kapaciteta u Srbiji.