KONTAKT

U Briselu je 26. septembra održan prvi sastanak radne grupe Evropske mreže protiv siromaštva (EAPN) za pitanja migracija, izbeglica i tražioca azila. Na sastanku su razmatrani najnoviji trendovi i politike koje primenjuju EU članice i zemlje kandidati u kontroli migracionih tokova. Stefan Stefanović, istraživač SeConS-a, predstavio je podatke o stanju u Srbiji u ovoj oblasti.

Radna grupa treba da definiše stav EAPN prema ovom pitanju i načine na koje će uticati na EU institucije i nacionalne Vlade da sprovode politike upravljanja migracijama koje u punoj meri uvažavaju ljudska prava migranata.

EAPN je osnovana 1990. i od tada radi na stvaranju socijalne Evrope bez siromaštva i socijalne isključenosti, u kojoj će svi imati pristup ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Na inicijativu SeCons-a 2010. godine osnovana je i Mreža protiv siromaštva Srbije.