KONTAKT

Uloga socijalnih preduzeća u povećanju zapošljavanja u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Zajednici nezavisnih država Nacionalna studija za Srbiju

Uloga socijalnih preduzeća u povećanju zapošljavanja u Centralnoj i Istočnoj Evropi i Zajednici nezavisnih država Nacionalna studija za Srbiju

Ovaj projekat je podrazumevao komparativnu analizu socijalnih preduzeća u 12 zemalja Istočne Evrope i Zajednice nezavisnih država (CIS), sa ciljem da se oceni njihov aktuelni potencijal u povećanju zapošljavanja. Pored obuhvatne analize socijalnih preduzeća u navedenim regionima, projekat je bio dublje usmeren na 3 zemlje: Poljsku, Srbiju i Ukrajinu.

U navedenom projektnom okviru, SeConS je sproveo istraživanje kroz fokus grupe i dubinske intervjue sa relevantnim zainteresovanim stranama i sačinio nacionalni izveštaj o ulozi socijalnih preduzeća u Srbiji. Izveštaj je ocenjen kao odličan na Konferenciji o socijalnoj ekonomiji u Briselu.

Regionalni centar Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Bratislavi i Evropska istraživačka mreža (EMES) su kao ishod projekta publikovali regionalnu studiju (dostupna na link). Osnovni nalazi pokazuju da su tradicionalne razvojne inicijative iz post-socijalističkog perioda usmerene na privatni sektor ili državu, a ignorišu organizacije koje kombinuju profitne aktivnosti sa društvenim ciljevima. Predstavljen je veliki broj načina na koje se može promovisati socijalno preduzetništvo u tranzicionim zemljama, prvenstveno kroz zakonski i politički okvir koji mogu da budu podsticajniji. Pokretanjem zagovaračkih inicijativa koje bi uključile donosioce odluka i javnost, uspostavljanjem agencija koje su specijalizovane da pružaju podršku socijalnim preduzećima, kao i kroz druge oblike mera i aktivnosti – obezbedio bi se početni kapital ili grantovi koji bi održali socijalna preduzeća.