KONTAKT

Studija o uključivanju ranjivih grupa kao što su Romi u predškolsko obrazovanje

Studija o uključivanju ranjivih grupa kao što su Romi u predškolsko obrazovanje

Romska deca u Srbiji još uvek nisu dovoljno integrisana u obrazovni sistem, a poseban izazov predstavlja rana faza učenja. Prema podacima UNICEF-ovih istraživanja, ukupna pokrivenost predškolskog obrazovanja u Srbiji iznosi 52% dečaka i 49% devojčica iz opšte populacije, u poređenju sa svega 5% dečaka i 7% romskih devojčica, koji žive u neformalnim naseljima. U sličnoj poziciji su i deca sa invaliditetom. Među njima, svega 1.2% dece upisano je u predškolski program, dok ukupno 5% dece u toj starosnoj dobi ima neku vrstu invaliditeta.

Prikupljeni podaci treba da omoguće izradu preporuka kako bi se ranjive grupe, kao što su romska deca i deca sa invaliditetom, što bolje uključile u obrazovni sistem. Informacije će biti prikupljene putem fokus-grupnih diskusija sa roditeljima (starateljima) dece između 3 i 6 godina starosti koji nisu upisani u predškolske ustanove ili programe, kao i putem intervjua koji će biti sprovedeni sa direktorima predškolskih ustanova u deset izabranih opština u Srbiji.

Projekat treba da doprinese realizaciji inicijativa poput Strategije za razvoj obrazovanja i Strategije za unapređenje položaja Roma u Srbiji za period od deset godina (2015-2025) kao i Akcionog plana koji se odnosi na ovu Strategiju.