KONTAKT

Studija o položaju izbeglih lica iz Republike Hrvatske

Studija o položaju izbeglih lica iz Republike Hrvatske

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM u partnerstvu sa Centrom za mirovne studije (CMS) iz Republike Hrvatske realizovao je projekat Naglašavanje ljudskih prava u područjima od posebnog državnog interesa. Za potrebe ovog projekta realizovano je istraživanje sa ciljem da se mapiraju razlozi zbog kojih se građani srpske nacionalnosti koji su izbegli tokom rata 1991-1995. nisu vratili u Hrvatsku, bez obzira da li su još uvek u statusu izbeglica ili ne. Ispitano je da li su povratak i integracija uopšte omogućeni, i ukoliko nisu, koje su prepreke onemogućile povratak.

Obavljeni su intervjui sa mladima od 18-35 godina, tzv. ”drugom generacijom migranata” koji bi mogli biti potencijalni povratnici i koji su omogućili dublji uvid u probleme sa kojima se ova generacija suočava u zemlji u kojoj žive.

Rezultati su pokazali da je problem povratka Srba u Hrvatsku vrlo kompleksan. Stavovi i mišljenja u vezi mogućeg povratka u Hrvatsku su vrlo racionalne i ekonomske prirode. Takođe, izbeglice su često nedovoljno informisani o zakonima i merama koje uslovljavaju njihov mogući povratak. Ovakvi nalazi sugerišu preduzimanje adekvatnih mera kojima bi se poboljšala informisanost i povećao potencijalni broj povratnika, jer usled neznanja, ne vide se prave mogućnosti i formiraju se stavovi.

Nalazi istraživanja objavljeni su u Studiji koju su izdali Yucom i CMS (dostupna na http://www.cms.hr/system/publication/pdf/19/Studija_o_polozaju_izbeglih_hrv.pdf ).