KONTAKT

Studija o determinantama i faktorima nasilja nad decom

Studija o determinantama i faktorima nasilja nad decom

Vlada Srbije planira da u narednom periodu razvije novu Nacionalnu strategiju i Akcioni plan za zaštitu dece od nasilja. Izrada novog strateškog dokumenta zahteva ekspertsku podršku u vidu znanja i preporuka. U tom cilju, SeConS je pripremio opsežnu studiju o determinantama i faktorima nasilja nad decom. Studija je zasnovana na istraživanju koje objedinjuje kritički prikaz postojeće literature i sprovedenih intervencija u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja u Srbiji. Cilj je bio dvostruk:

• Dati sveobuhvatan uvid u determinante i faktore nasilja nad decom;

• Prikupiti informacije o svim sprovedenim intervencijama koje se odnose na nasilje nad decom, kako bi se dale preporuke za unapređenje postojećih i uvođenje novih mehanizama zaštite dece.

Analiza je uključila različite oblike nasilja prema deci: fizičko, psihičko/emocionalno, seksualno, zanemarivanje, eksploataciju, dečije brakove i izloženost različitim rizicima od strukturnog nasilja. Istraživački tim delovao je uz mentorsku podršku međunarodnih stručnjaka sa Univerziteta u Cirihu, a podržan je od strane tehničke ekspertske grupe, koju su činili profesionalci iz akademske zajednice i institucija, kao i oni koji imaju praktično iskustvo u ovoj oblasti.

Reč je o veoma participativnom pristupu koji je povezao istraživanje o determinantama i faktorima nasilja prema deci sa praktičnim politikama i institucionalnim mehanizmima u nastojanju da se prepoznaju dobre prakse, identifikuju slabosti sistema prevencije i zaštite i informišu i unaprede politike i institucionalni mehanizmi (Research to Policy and Practice Process – R3P). U skladu sa tim, u validaciji nalaza i konsultacijama o preporukama za dalje unapređivanje sistema prevencije i zaštite učestvovao je veliki broj aktera na nacionalnom i lokalnom nivou, poput predstavnika/ca institucija vlasti, institucija sistema prevencije i zaštite dece od nasilja, akademske zajednice, nevladinog sektora.