KONTAKT

Razvoj i sprovođenje programa obuke za stručne radnike na prijemu u Centru za socijalni rad

Razvoj i sprovođenje programa obuke za stručne radnike na prijemu u Centru za socijalni rad

Kao deo programa mera i aktivnosti za stalno stručno usavršavanje stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uspostavilo je sistem akreditacije programa obuke za pružaoce socijalnih usluga, radi poboljšanja kvaliteta usluga socijalne zaštite i podsticaja i razvoja novih socijalnih usluga.

U saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu razvijen je novi program obuke namenjen stručnim radnicima centara za socijalni rad (CSR), prvenstveno prijemnim radnicima. Indirektna ciljna grupa bili su aktuelni i potencijalni korisnici usluga CSR, voditelji slučaja, supervizori, rukovodioci i direktori CSR. Formiran je tim za sprovođenje aktivnosti na projektu koji su činili eksperti Zavoda za socijalnu zaštitu i SeConS grupe za razvojnu inicijativu. Pre obuka, održan je stručni skup na temu „Prijemna služba i njen značaj za rad centra za socijalni rad“ u aprilu 2014. godine, na kome su ispitane potrebe i očekivanja stručnih radnika CSR.

Realizovane su 4 dvodnevne pilot obuke (Kraljevo, Niš, Subotica i Beograd), a glavni kriterijumi za izbor CSR bili su veličina i način organizovanja prijemne službe – kako bi se obezbedila heterogenost grupa učesnika obuke i intenzivirala razmena dobre prakse.