KONTAKT

Prvi Korak

Prvi Korak

Cilj projekta „Prvi korak“ bio je definisanje strateških mera za jačanje položaja Romkinja u opštini Pirot, kao i planiranje daljih koraka u tom pravcu. Glavni nosilac projekta je udruženje građana Ternipe iz Pirota koje se zalaže za prava Romkinja u toj opštini. SeConS grupa za razvojnu inicijativu je pružila ekspertsku podršku kako u implementaciji projekta, tako i u pisanju ključnih dokumenata sa ciljem jačanja kapaciteta malih organizacija.

U okviru projekta sprovedeno je anketno istraživanje na uzorku od 200 ispitanica. Osnovni cilj bio je da se prikaže trenutno stanje Romkinja u Pirotu, kao i da se ukaže na postojeće prepreke za dalji razvoj njihovih potencijala. Analiza stanja predstavljala je empirijsku osnovu za Lokalni akcioni plan (LAP) za ekonomsko osnaživanje Romkinja u opštini Pirot. Na izradi dokumenta radili su SeConS i Ternipe, a rezultati istraživanja poslužili su kao baza za kasnije merenje implementacije LAP-a.