KONTAKT

Procena zadovoljstva korisnika usluga socijalne zaštite u Srbiji

Procena zadovoljstva korisnika usluga socijalne zaštite u Srbiji

Projekat se bavio procenom usluga socijalne zaštite u nekoliko opština u Srbiji, odnosno procenom zadovoljstva korisnika usluga socijalne zaštite, koji se finansiraju iz Fonda za socijalne inovacije (FSI).

Sprovedeno je anketno istraživanje na uzorku od 400 korisnika usluga socijalne zaštite. Metodologija istraživanja se sastojala od: kvantitativne sa standardizovanim upitnikom i kvalitativne, korišćenjem dubinskih intervjua. Svrha prvog dela istraživanja bila je da se dobije opšta ocena zadovoljstva korisnika programima FSI-ja, istaknu najveće koristi, prikažu najbitnije teškoće i proceni doprinos usluga samostalnijem rešavanju sopstvene socijalne potrebe, u slučajevima kada je to moguće. U drugom delu istraživanja detaljnije su ispitivani stavovi i iskustva u korišćenju usluga i potrebe korisnika četiri programa: usluga koje su se odnosile na proces osamostaljivanja, usluga za decu sa rizikom u ponašanju, usluga pomoći i nege u kući za stare i klubova za stare.

Na osnovu istraživanja sačinjen je izveštaj čija je verzija dostupna na internet stranicama Fonda za socijalne inovacije