KONTAKT

Pristup socijalnim uslugama

Pristup socijalnim uslugama

“Razumevanje roda: siromaštvo i socijalna isključenost – stanje socijalne zaštite u ruralnim područjima Srbije i Kosova“ jedan je od regionalnih projekata koji je podržan od strane RRPP u periodu 2014-2016.

Za potrebe tog projekta sprovedeno je istraživanje koje se bavi trenutnom situacijom u oblasti pristupa socijalnim uslugama seoskog stanovništva (državnim i zdravstvenim službama, institucijama i centrima za socijalni rad, organizacijama koje se bave socijalnim uslugama i podrškom pojedincima/kama i porodici), sa posebnim osvrtom na pristup uslugama osoba sa invaliditetom (OSI) i pripadnicima romske populacije. Naročita pažnja posvećena je položaju žena, kao i dostupnosti i kvalitetu socijalnih usluga koje pruža Vlada, ali i nevladin sektor u Srbiji.

Istraživanjem su ostvareni sledeći specifični ciljevi:

1. mapirane su prepreke ruralnog stanovništva u pristupu socijalnim uslugama, sa posebnim naglaskom na teškoće sa kojima se suočavaju žene;

2. ispitane su mogućnosti za aktivno učešće stanovnika ruralnih područja u stvaranju razvojnih planova za lokalne usluge socijalne zaštite;

3. ispitano je zadovoljstvo pojedinih kategorija stanovnika ruralnih područja postojećim socijalnim uslugama, uz naglašen rodni aspekt;

4. ispitane su potrebe organizacija civilnog društva i državnih organa koji pružaju socijalne usluge.

Rezultati istraživanja daju sliku o modelima unapređenja sistema socijalne zaštite i biće korišćeni u naučne svrhe, kao i za pisanje preporuka za predstavnike institucija. Predstavljeni su u Studiji „Siromaštvo, ruralnost, rod: Istraživanje funkcionisanja sistema socijalne zaštite u ruralnim oblastima Srbije“ dostupnoj na http://www.celap.edu.rs/en/wp-content/uploads/2016/04/WEB_RRPP-publikacija.pdf .