KONTAKT

Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Bosni

Prevencija i suzbijanje seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Bosni

Cilj istraživanja bio je da se ustanovi rasprostranjenost različitih formi nasilja nad ženama u porodici i izvan nje i da se identifikuju najvažnije karakteristike, ključni faktori i posledice ovog oblika nasilja. Istraživanje je utemeljeno na osnovnoj pretpostavci da rodno zasnovano nasilje ne predstavlja sporadične oblike konflikata, već proističe iz sistematskih rodnih nejednakosti koje se uspostavljaju simultano u sferi javnog i privatnog života.

Za potrebe ovog istraživanja razvijena je jedinstvena metodologija koja se oslanjala na principe koje je razvio UNEC. Ovakav pristup omogućio je uporedivost podataka sa ostalim zemljama u kojim je primenjivana ova metodologija.

Dobijeni nalazi iskorišćeni su kao kvalitetna empirijska osnova za dizajniranje mera i politika, a prvenstveno za izradu polazne studije o rasprostranjenosti i karakteristikama rodno zasnovanog nasilja prema ženama u BiH.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku 3300 domaćinstava i punoletnih žena. Dobijena slika izrazito je nepovoljna i pokazuje da su žene u BiH izložene visokim rizicima od nasilja, pre svega u svom neposrednom, intimnom okruženju partnerskih i porodičnih odnosa, a potom i u široj zajednici. S druge strane, učešće institucija u rešavanju problema veoma je ograničeno.

Rezultati istraživanja i odgovarajuće preporuke (grupisane u tri oblasti: sistem praćenja, sistem zaštite i podizanje svesti i senzibilizacija) izloženi su u Studiji o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u BiH. Studija predstavlja nezaobilazan resurs za bliže definisanje ovog specifičnog problema i kreiranje dobro informisanih, relevantnih i ciljanih politika prevencije nasilja nad ženama, podrške i pomoći žrtvama nasilja, te procesuiranja počinilaca i osiguranja reparacije oštećenima.