KONTAKT

Položaj žena starijih od 45 na tržištu rada u Srbiji

Položaj žena starijih od 45 na tržištu rada u Srbiji

Žene u dobi iznad 45 godina čine jednu od najranjivijih grupa na tržištu rada u Srbiji . Projekat je sproveden sa ciljem da se sa različitih aspekata sagleda položaj ove grupe žena na tržištu rada u Srbiji, kao i da se njihov položaj uporedi sa mlađim ženama, zatim sa muškarcima vršnjacima u Srbiji, ali i sa ženama u drugim zemljama, pre svega sa prostora Evropske unije (EU)

Analiza je obuhvatila podatke dobijene i kvantitativnim i kvalitativnim metodama, a u najvećoj meri su analizirani podaci Ankete o radnoj snazi (ARS) iz 2016. godine, koju kvartalno sprovodi Republički zavod za statistiku i koja predstavlja najvažniji izvor podataka o tržištu rada.

Rezultati analize prikazani su u publikaciji „Tržište rada u Srbiji – položaj žena 45+ / Uskraćivanje prava na dostojanstven rad“, koju je objavilo Udruženje „Žene na prekretnici“. Pored nalaza, cilj je da se preciznije ukaže na različite probleme sa kojima se ove žene suočavaju na tržištu rada, da se alarmira zainteresovana javnost, a pre svega donosioci politika, kao i da se ukaže na potrebe za različitim oblicima podrške i merama za poboljšanje njihovog stanja.