KONTAKT

Podrška razvoju kapaciteta socijalnih preduzeća u Srbiji

Podrška razvoju kapaciteta socijalnih preduzeća u Srbiji

Glavni cilj projekta bio je da pripremi polazni dokument za drugu sednicu Radne grupe koja je oformljena za potrebe projekta „Podrška razvoju kapaciteta socijalnih preduzeća u Srbiji“, realizovanog od strane Evropskog pokreta u Srbiji, uz podršku Olof Palme Centra.

Dokument počiva na nalazima analiza mogućnosti finansiranja socijalnih preduzeća, mogućnosti unapređenja ljudskih kapaciteta i postojećeg pravnog okvira koji određuje načine konstituisanja i funkcionisanja socijalnih preduzeća. Osim toga, u obzir su uzete prethodne analize socijalnog preduzetništva u Srbiji, kao i brojne studije i dokumenta o socijalnoj ekonomiji i socijalnom preduzetništvu u Evropi i SAD.

Ovaj dokument je usmeren na to kako da se otklone prepreke za uspešnije korišćenje postojećih i izgradnju novih potencijala u sektoru socijalnog preduzetništva. Fokusiranjem na uspostavljanje povoljnog zakonskog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti i jačanje uloge svih relevantnih aktera može se doprineti boljoj iskorišćenosti resursa, podizanju aktivizma. Na ovaj način bi se doprinelo i boljem povezivanju privatnog, javnog i civilnog sektora, boljoj komunikaciji između građana i institucija i, konačno, porastu opšteg poverenja i socijalne kohezije u društvu.

Predstavljen je Radnoj grupi u formi polaznog dokumenta. Na osnovu zaključaka do kojih se došlo na zasedanju Radne grupe, dopunjen je i pretočen u dokument praktične politike.