KONTAKT

Podrška koordinaciji politika upravljanja migracijama u svrhu procene usklađenosti nacionalnih politika sa Ciljevima održivog razvoja i agendom pridruživanja EU

Podrška koordinaciji politika upravljanja migracijama u svrhu procene usklađenosti nacionalnih politika sa Ciljevima održivog razvoja i agendom pridruživanja EU

Nova Agenda za održivi razvoj koja će usmeravati razvojne politike do 2030. usvojena je krajem septembra 2015. u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Istovremeno, oružani konflikti na Bliskom istoku, izazvali su nezapamćeni talas migranata/izbeglica iz ratom zahvaćenih područja ka zapadnoj Evropi.

Uzimajući u obzir aktuelne izazove upravljanja tokovima migracija u Srbiji, SeConS sprovodi analizu o tome kako postojeće nacionalne politike koje se tiču različitih aspekata migracija mogu doprineti implementaciji Ciljeva održivog razvoja relevantnih za migracije. Procena, zamišljena kao podrška koordinaciji politika upravljanja migracijama, obuhvata:

• Identifikovanje praznina i mogućih slabosti u domaćem zakonskom i političkom okviru u odnosu na odgovor na migrantsku krizu i u pogledu mogućnosti upravljanja različitim tokovima migracija

• Mapiranje potencijalnih nacionalnih indikatora relevantnih za praćenje napretka u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja relevantnih sa stanovišta upravljanja navedenim tokovima migracija i odgovora na migrantsku krizu.

Procena se sastoji iz dva glavna segmenta:

1. komparativna procena kompatibilnosti nacionalnih migracionih politika sa Ciljevima održivog razvoja i pristupnom agendom EU

2. konsultacije sa predstavnicima relevantnih ministarstava, Radne grupe ze rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, organizacija civilnog društva, Agencija UN, Delegacije EU i ključnim akterima koji daju podršku izbeglicama u Preševu i Šidu.