KONTAKT

Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom

Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom

Cilj zajedničkog projekta bio je da se doprinese razvijanju i poštovanju prava na zapošljavanje osoba sa invaliditetom (OSI) tako što će se jačati uloga organizacija građanskog društva koje okupljaju OSI i drugih relevantnih aktera. Fokus je bio na unapređenju implementacije Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, kroz razvoj inovativne platforme za praćenje politika zapošljavanja OSI i osnivanje sindikata OSI.

SeConS je imao zadatak da osmilsi i sprovede istraživanje i pomogne u zagovaračkoj kampanji. Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 659 osoba sa invaliditetom u adekvatnoj proporciji zaposlenih i nezaposlenih, kao i među 284 poslodavaca. Kvalitativni deo istraživanja sproveden je kroz 6 fokus grupnih diskusija i 10 dubinskih intervjua.

Rezultati su pokazali da je zapošljavanje OSI u Srbiji napredovalo u nekoliko aspekata od momenta donošenja Zakona (2009), iako su dva nedostatka i dalje prisutna: lošija kvalifikaciona struktura OSI i podzastupljenost žena sa invaliditetom u radnoj snazi. Namera je da se nastavi sa izradom politika zasnovanim na podacima i da se praćenje stanja u oblasti zapošljavanja OSI zasniva na relevantnim indikatorima i pouzdanim podacima.

Na finalnoj konferenciji koja je održana juna 2014. prezentovana je platforma koja sadrži zaključke i aktivnosti, kao i preporuke za unapređenje procesa zapošljavanja OSI u vidu konkretnih planova akcije na lokalnom nivou.