KONTAKT

Onlajn kurs o socijalnom uključivanju

Onlajn kurs o socijalnom uključivanju

SeConS grupa za razvojnu inicijativu, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), pripremila je onlajn kurs o socijalnom uključivanju. Ovaj kurs treba da doprinese boljem razumevanju različitih koncepata i ključnih pitanja vezanih za socijalnu uključenost i siromaštvo, kao i uticaja koji ti koncepti i pitanja imaju na potrebe i prava različitih ranjivih grupa u oblastima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, socijalna i zdravstvena zaštita – u Republici Srbiji. Kurs je pokrio nekoliko modula:

Modul 1 – Šta su siromaštvo i socijalna isključenost

Modul 2 – Praćenje siromaštva i socijalna isključenost

Modul 3 – Politike socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva

Modul 4 – Osetljive društvene grupe koje su posebno u rizicima od siromaštva i socijalne isključenosti

Modul 5 – Društvene inovacije

Modul 6 – Država blagostanja

Kurs je prvenstveno namenjen široj javnosti, ali i donosiocima odluka i zaposlenima u javnoj upravi, kao i stručnoj javnosti i nevladinim organizacijama.

Usled prestanka rada Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, onlajn kurs trenutno nije u funkciji. Sadržaj kursa predstavlja deo knjige „U lavirintu sirumaštva i socijalne isključenosti: socijalna politika i država blagostanja u Srbiji“ i može se naći na sledećem linku: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://secons.net/wp-content/uploads/2023/02/Vukovic-i-Babovic-U-lavirintu-siromastva-i-iskljucenosti.pdf.