KONTAKT

On line kurs društvene uključenosti

On line kurs društvene uključenosti

Kurs je pokrenut sa ciljem da omogući razvoj znanja i kompetencija različitih aktera o socijalnoj uključenosti i time doprinese uspešnijem prilagođavanju institucionalnog okvira, politika i praktičnog delovanja u oblasti smanjenja siromaštva i društvenog uključivanja standardima Evropske unije.

Kurs je u upotrebi u čitavom regionu i namenjen je različitim korisnicima: donosiocima političkih odluka, zaposlenima u državnoj administraciji, predstavnicima i predstavnicama centralnih i lokalnih vlasti i institucija, nevladinih organizacija, studentima i studentkinjama, stručnim krugovima i najširoj zainteresovanoj javnosti.

Pored osnovnog znanja, polaznicima kursa na raspolaganju je i obilje dodatnh informacija, istorijskih primera, literature i internet izvora, a korisnici mogu i da provere stečeno znanje polaganjem testa. Uspešno polaganje testa omogućuje polaznicima da dobiju sertifikat. Kurs je uvršten i u program obuke Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS. Dostupan je na adresi www.inkluzijakurs.info.

Kao odgovor na zahteve polaznika nastala je publikacija “Socijalno uključivanje: koncepti, stanje i politike”.