KONTAKT

Monitoring i evaluacija projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“

Monitoring i evaluacija projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“

SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovodi evaluaciju projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, koji realizuje Centar za prava ženama Kikinda. Ovaj projekat je deo programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru u Srbiji” koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Osnovni cilj projekta je unapređenje usluge sigurne kuće kao specijalizovane podrške ženama i deci sa iskustvom nasilja u porodici, kako bi prevazišli doživljenu traumu i nastavili život bez nasilja. Ključni deo projekta usmeren je na jačanje kapaciteta sigurnih kuća u 6 gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Sombor, Zrenjanin, Pančevo), u skladu sa propisanim strukturalnim i funkcionalnim standardima za pružanje ove usluge.

Aktivnosti praćenja i evaluacije će se sprovoditi tokom trajanja projekta, do avgusta 2023. godine, sa ciljem da se isprati i oceni u kojoj meri je projekat ispunio željeni efekat kada je u pitanju poboljšanje kapaciteta i učinka rada sigurnih kuća. SeConS će dostavljati periodične i završni izveštaj na osnovu prikupljenih kvantitativnih i kvalitativnih podataka i analize postignutih rezultata.