KONTAKT

Monitoring i evaluacija projekta „Put oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini”

Monitoring i evaluacija projekta „Put oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini”

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je započela monitoring i evaluaciju projekta „Put oporavka: Unapređenje usluga za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini”, koji realizuje Centar za podršku ženama – Kikinda, uz podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih Nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama. Opšti cilj projekta je da žene i devojčice žrtve rodno zasnovanog i seksualnog nasilja, a posebno žene iz osetljivih grupa (žene sa invaliditetom, Romkinje, žene sa sela), imaju pristup poboljšanim uslugama zdravstvene i psiho-socijalne podrške koje im omogućavaju da žive bez nasilja u AP Vojvodini. Monitoring i evaluacija se sprovede po jasno definisanim kriterijumima praćenja i ocene implementacije projekta i svih planiranih projektnih aktivnosti, kako bi se utvrdilo da li su, i u kojoj meri, poboljšane usluge podrške ženama i devojčicama žrtvama seksualnog nasilja od strane centara za žrtve seksualnog nasilja u Vojvodini, i unapređena multisektorska saradnja koja će omogućiti sveobuhvatan i koordinisan institucionalni odgovor i zaštitu žena i devojčica žrtava seksualnog nasilja u Vojvodini.