KONTAKT

Maskulinitet i rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini

Maskulinitet i rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini

Većina istraživanja rodnog nasilja u BiH bavi se prvenstveno ženama, zbog čega slika problema ostaje nepotpuna. Oslanjajući se na rezultate prethodnih studija, ovo istraživanje u fokusu ima preovlađujuće društvene norme, muške stavove i ponašanja, kao i način na koji oni izazivaju nasilje. Donosioci odluka su se odvažili da budu prvi u regionu koji će na ovaj način posmatrati fenomen i saznati na koji način treba da reaguju i razvijaju preventivne programe.

Zbog složenosti fenomena nasilja, istraživanje je sačinjeno od tri međusobno povezane i komplementarne komponente (pripremna faza, kvantitativno i kvalitativno istraživanje), čime je obezbeđena sveobuhvatna slika socijalnih struktura, sa naglaskom na norme i vrednosti, stavove i ponašanja u vezi sa rodnim nasiljem. Razvijen je istraživački alat za istraživanja maskuliniteta i nasilja nad ženama. Uzimajući u obzir dugoročne ciljeve prevencije nasilja i ostvarivanja rodne ravnopravnosti, rezultati istraživanja mogu biti relevantno polazište za programske i političke preporuke, kao i za strateške intervencije u ovom domenu.