KONTAKT

Mapiranje šansi za zapošljavanje interno raseljenih lica

Mapiranje šansi za zapošljavanje interno raseljenih lica

Istraživanje je bilo usmereno na ispitivanje aktuelnih uslova i mogućnosti zapošljavanja interno raseljenih lica (IRL) u tri grada u Centralnoj Srbiji: Kragujevcu, Kraljevu i Vranju.

Utemeljeno je na kompleksnoj metodologiji koja je kombinovala kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja u okviru tri projektne komponente:

4. Istraživanja ponude radne snage IRL.

5. Istraživanja potražnje za radnom snagom na lokalnim tržištima rada.

6. Ispitivanja lokalnih mreža podrške zapošljavanju IRL.

Rezultati istraživanja pokazali su da su šanse zapošljavanja IRL nepovoljne, da je njihova kvalifikaciona struktura neodgovarajuća potrebama na tržištu rada, a da dodatnu otežavajuću okolnost predstavljaju diskriminacijske prakse uočene na strani poslodavaca, kao i nedovoljno razvijene i nefunkcionalne mreže socijalne podrške.

Na osnovu rezultata sačinjene su konkretne preporuke kako bi se unapredili uslovi zapošljavanja IRL, ali i njihov ukupan socio-ekonomski položaj, kao i bolja uključenost u lokalnu zajednicu. Preporuke su definisane za tri najvažnija područja: unapređenje potencijala zapošljavanja IRL, podsticanje poslodavaca da u svom domenu obezbede povoljne uslove za zapošljavanje IRL i jačanje funkcionalnosti i efikasnosti lokalnih sistema podrške.

Rezultati i preporuke su predstavljeni u studiji Mapiranje šansi za zapošljavanje interno raseljenih lica: Analiza stanja u Kragujevcu, Kraljevu i Vranju.