KONTAKT

Lokalno tržište rada u Kragujevcu: uslovi i mogućnosti

Lokalno tržište rada u Kragujevcu: uslovi i mogućnosti

Osnovni cilj istraživanja bio je da pokaže:

1. na koji način su se procesi ekonomskih i socijalnih promena reflektovali u području tržišta rada,

2. koji su najznačajniji trendovi i problemi na aktuelnom lokalnom tržištu rada i,

3. šta je moguće učiniti kako bi se uslovi na njemu unapredili i time pospešio lokalni razvoj.

Istraživanje je bilo usmereno na potencijal i karakteristike potražnje i ponude radne snage u lokalnoj ekonomiji, kao i na karakteristike lokalnog obrazovnog sistema. Korišćena je složena metodologija koja je kombinovala analizu relevantnih dostupnih podataka iz sekundarnih izvora, sa originalnim kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima.

Nalazi pokazuju da obim aktivnosti na podsticanju zapošljavanja nije dovoljan da značajnije izmeni trenutnu situaciju. Dobijeni rezultati imaju prvenstveno praktičan značaj, jer nude evidenciju i analize podataka na osnovu kojih je moguće oblikovati adekvatnije i efikasnije politike i konkretne mere usmerene u pravcu pospešivanja razvoja i unapređenja uslova života lokalne populacije.