KONTAKT

Kreiranje i analiza javnih politika

Kreiranje i analiza javnih politika

SeConS grupa za razvojnu inicijativu uključena je u Erasmus + projekat kreiranja i analize javnih politika, kroz koji se osmišljavaju i sprovode interdisciplinarni lokalni programi kratkih ciklusa/modula za oblast javne politike na univerzitetima u Srbiji, uključujući razvoj nastavnog plana i programa, izgradnju kapaciteta za univerzitete i ostale aktere u javnom, ekspertskom i privatnom sektoru.

Obuka obuhvata i službenike javne uprave i druge učesnike u kreiranju politika, kako bi postali činioci promene u modernizovanoj javnoj službi sa fokusom na građane.

Programi kratkih ciklusa će se vremenom razviti u program master studija za javnu politiku. Uticaj koji se očekuje jesu efikasniji privredni i društveni rezultati javnih politika na svim nivoima vlasti.

Glavni ciljevi:

– Osmisliti i sprovesti program za kurseve Javne uprave, analize politika i kreiranja politika,

– Organizovati program doživotnog učenja za postojeće javne službenike i druge diplomce,

– Organizovati stalnu konferenciju o analizi politike javne uprave i kreiranju politike za univerzitete u regionu i EU i uspostaviti zajednicu prakse koja se sastoji od stručnjaka iz regiona (udružena zajednica).