KONTAKT

Kontekst HIV rizika među partnerkama injektirajućih korisnika droga: Ugradnja rodno senzitivnih usluga u rad relevantnih državnih i nevladinih aktera

Kontekst HIV rizika među partnerkama injektirajućih korisnika droga: Ugradnja rodno senzitivnih usluga u rad relevantnih državnih i nevladinih aktera

Broj registrovanih žena koje su zaražene HIV-om u Srbiji niži je nego broj HIV pozitivnih muškaraca. Ipak, izveštaj UNPFA o Srbiji i Ministarstvo zdravlja preporučuju da se poveća dostupnost rodno senzitivnih programa prevencije HIV-a od strane državnih i nevladinih pružalaca usluga (UNPFA 2007: 1, Ministarstvo zdravlja RS 2008: 41).

Imajući ovo u vidu, najvažniji cilj projekta bio je da da se obezbede preporuke za rodno osetljive usluge državnih i nevladinih aktera namenjene osobama zaraženim i u riziku od HIV-a, koje treba da budu uključene u akcioni plan Nacionalne strategije za borbu protiv HIV-a/AIDS-a. U okviru projekta sprovedeno je istraživanje dubinskim intervjuima na uzorku od 99 ispitanica koje su partnerke IKD, a rezultati daju uvid u veliki broj karakteristika, faktora i posledica života sa drogom, odnosno u rodne specifičnosti zdravstvenih i socijalnih rizika.

Na osnovu dobijenih nalaza, formulisane su dve vrste preporuka, koje se odnose na prevenciju zdravstvenih i socijalnih rizika, odnosno na podršku osobama inficiranim i u riziku od HIV-a. Preporuke su namenjene relevantnim državnim institucijama i civilnom sektoru, kako bi se poboljšale i prilagodile usluge koje odgovaraju potrebama žena u kontekstu zaraze HIV-om.

Za potrebe projekta izrađene su i brošure „Koje usluge i servisi su mi dostupni kao injektirajućoj korisnici droga (IKD)?“ i „Profil i problemi partnerki injektirajućih korisnika droga (IKD)“.

Studiju „Rodni aspekti zdravstvenih i socijalnih rizika partnerki injektirajućih korisnika droge“ možete pogledati ovde:

https://www.secons.net/search.php?lng=Serbian&s=rodni+aspekti