KONTAKT

Javno zagovaranje Ciljeva održivog razvoja posle 2015.

Javno zagovaranje Ciljeva održivog razvoja posle 2015.

Ujedinjene nacije su u septembru 2015. usvojile novu Agendu za održivi razvoj do 2030., koja će usmeravati razvojne politike na globalnom nivou. Srbija je potpisivanjem Agende prihvatila da usklađuje razvojne politike na nacionalnom nivou sa Ciljevima održivog razvoja (SDGs).

Projekat promoviše Ciljeve UN među kreatorima politika i donosiocima odluka i zagovara formiranje posebnih tela koja se bave usaglašavanjem Ciljeva sa odgovarajućim sektorskim politikama i procesom pristupanja EU. Posvećena je pažnja izgradnji pouzdanih institucija i dobrom upravljanju, koji nisu samo jedan od ciljeva (cilj 16), već i sredstvo za realizaciju svih ostalih.

U decembru 2015. Vlada Republike Srbije osnovala je Međuresornu radnu grupu za sprovođenje Agende 2030, sa glavnim zadatkom da prati sprovođenje Agende UN i da po tom pitanju koordinira aktivnosti svih nadležnih ministarstava. Uloga Radne grupe biće i da predloži usvajanje Nacionalne strategije održivog razvoja, kojom bi se harmonizovalo ostvarivanje ciljeva Agende UN sa uslovima koje Srbija treba da ostvari kako bi ispunila svoje međunarodne obaveze i uspešno privela kraju pristupne pregovore sa EU.

Jedan od ključnih proizvoda projekta predstavlja dokument „Okvir javnih politika za realizaciju UN ciljeva održivog razvoja posle 2015 – uloga ministarstava Vlade Republike Srbije i određenih nezavisnih državnih organa“. U njemu se analiziraju prilagođenost bazičnog okvira javnih politika u Srbiji za realizaciju izabranih Ciljeva. Dokument je dostupan na sajtu http://www.ciljeviodrzivograzvoja.net/ koji je pokrenut za potrebe projekta.

Konferencija „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“ održana je u Beogradu 4. aprila 2016., sa ciljem da se proširi svest o obavezama Srbije u vezi sa Agendom, kao i da se povežu različiti akteri iz javnog, korporativnog, nevladinog i akademskog sektora koji mogu da doprinesu realizaciji Ciljeva u Srbiji.