KONTAKT

Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa

Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem 2020. godine, projekat povezuje partnere iz civilnog društva zemalja zapadnog Balkana, kao i velike mreže civilnog društva koje predstavljaju starije osobe i osobe sa invaliditetom na nivou Evropske unije.

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom na zapadnom Balkanu tokom COVID-19 i budućih katastrofa.

Specifični cilj projekta je da starije osobe, osobe sa invaliditetom, OCD i lokalne organizacije budu sposobnije da se nose sa krizom COVID-19 u Albaniji, Bosni i Hercegovini, severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu*.

Ove ciljeve će projekat postići aktivnostima razvrstanim u četiri tematske oblasti:

Mentalno zdravlje

Ova komponenta ima za cilj očuvanje mentalnog zdravlja i povećanje otpornosti 60.000 starijih osoba i osoba sa invaliditetom na šest projektnih lokacija kroz:

• Pružanje tačnih, pravovremenih i dostupnih informacija iz proverenih pouzdanih izvora, uključujući informacije o epidemiji, odgovoru na epidemiju i merama zaštite i samozaštite (npr. u vezi zlostavljanja starijih ili zlostavljanje osobe sa invaliditetom u porodičnom kontekstu), kao i o individualnim pravima;

• Pružanje usluga psihosocijalne podrške kako bi se osiguralo očuvanje mentalnog zdravlja i izgradnja otpornosti.

Pomoć u novcu i vaučerima

Ova komponenta ima za cilj da očuva i poboljša fizičko zdravlje i socijalnu zaštitu 6000 starijih osoba i osoba sa invaliditetom na šest projektnih lokacija, uz istovremeno jačanje kapaciteta Nacionalnih društava Crvenog krsta za pružanje novčane pomoći i vaučera. Komponenta će obuhvatiti:

• Pomoć u zadovoljavanju osnovnih potreba kroz kombinaciju gotovine i vaučera i humanutarne pomoći, a na osnovu utvrđenih potreba, epidemiološke situacije, kapaciteta i mera ograničenja kretanja;

• Jačanje kapaciteta nacionalnih društava Crvenog krsta na zapadnom Balkanu za pružanje pomoći u gotovini u cilju pružanja održive pomoći CVA.

Jačanje lokalnih zajednica

Ova komponenta obuhvata rad na podršci i jačanju organizacija civilnog društva širom regiona za kreiranje lokalnih inicijativa koje podstiču socijalnu inkluziju i direktnu podršku, kao i za interakciju sa lokalnim kreatorima politike.

• Angažovanje OCD i lokalnih organizacija sa javnim politikama i donosiocima odluka na lokalnom nivou, uz povećano učešće starijih osoba i osoba sa invaliditetom;

• Podrška raznim aktivnostima socijalne inkluzije (uključujući direktnu podršku i usluge) na nivou zajednice za starije osobe i osobe sa invaliditetom;

• Pružanje podrške i malih grantova mikroprojektima na lokalnom nivou (ukupno 60) tokom perioda od deset meseci na svim projektnim lokacijama kako bi se identifikovale najbolje prakse koje će se dalje deliti i predstavljati širom regiona kao modeli koji se mogu replicirati u lokalnim kontekstima.

Istraživanje / javna politika / zagovaranje

Ova komponenta ima za cilj da pomogne kreatorima javnih politika na šest projektnih lokacija u poboljšanju javnih politika nakon epidemije COVID-19. To će učiniti putem davanja preporuka zasnovanih na dokazima za nove i poboljšane modele politika, preduzimanjem sledećih koraka:

• Sprovođenje istraživanja usluga i službi dugoročne nege na šest projektnih lokacija;

• Kreiranje i diseminacija preporuka o tome kako poboljšati javne politike i uvećati finansijska davanja kako bi se osigurao bolji pristup uslugama dugoročne nege za starije osobe i osobe sa invaliditetom, a uz pomoć mreža AGE Platform Europe i European Disability Forum;

• Podrška mrežama OCD na šest projektnih lokacija u angažovanju u dijalogu o politikama za unapređenje pristupa pravima starijih osoba i osoba sa invaliditetom, sa fokusom na dostupnost i pružanje dugoročnih usluga;

• Aktivnosti javnog zagovaranja putem kampanja i na druge načine, uključujući konferencije za štampu, e-biltene, veb stranice, poster kampanje, autobuske kampanje ili izložbe na otvorenom.