KONTAKT

Istraživanje za uspostavljanje standarda i licenci lokalnih servisa socijalne zaštite

Istraživanje za uspostavljanje standarda i licenci lokalnih servisa socijalne zaštite

Projekat je bio koncipiran kao istraživačka i analitička osnova za tekuće reforme socijalne politike u Srbiji. Značajna komponenta projekta je bilo istraživanje o različitim socijalnim uslugama na lokalnom nivou, koje je sproveo SeConS-ov tim stručnjaka. Dubinski intervjui su rađeni sa više zainteresovanih strana u oblasti socijalnog rada u nekoliko opština u Srbiji, uključujući i lokalne vlasti, centre za socijalni rad i nevladine organizacije. Glavni cilj ovog istraživanja je bio da se identifikuje trenutno stanje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou i da se procene potrebe lokalnih samouprava, institucija i organizacija, kao pružalaca usluga socijalne zaštite.

Izveštaj iz istraživanja koje je sproveo SeConS poslužio je kao empirijska osnova studije „Razvoj socijalnih usluga – ka standardima kvaliteta”, koju su priredili konsultanti Fonda za socijalne inovacije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji. Pored sistematske analize aktuelnih uslova u sektoru usluga socijalne zaštite, studija sadrži i brojne preporuke usmerene na unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite u Srbiji.