KONTAKT

Istraživanje o socijalnoj inkluziji starijih u Srbiji

Istraživanje o socijalnoj inkluziji starijih u Srbiji

SeConS je sproveo istraživanje o socijalnoj inkluziji starijih osoba u Srbiji, sa posebnim fokusom na rizicima od socijalne isključenosti. Istraživanje se realizovalo u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta „Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba (TASIOP)“, koji se sprovodio kako bi se ukazalo na najveće probleme kada je reč o starima u Srbiji. U projektu su učestvovale mreže organizacija civilnog društva pet država, a projektom koordinirao Crveni krst Srbije uz finansijsku podršku Evropske unije, Austrijske razvojne agencije i Austrijskog Crvenog krsta.

Glavni ciljevi istraživanja bili su:

• Identifikacija podataka na osnovu kojih su formulisani argumenti za potrebe javnog zagovaranja i u konkretnim zagovaračkim aktivnostima;

• Pružanje preporuka za promenu onih javnih politika u Srbiji koje u nekom svom delu utiču na rizik od socijalnog isključivanja starijih.

Istraživanje o socijalnom uključivanju starijih u Srbiji i rizicima od socijalne isključenosti sadrži kombinaciju kvantitativnog i kvalitativnog pristupa. Na osnovu dobijenih rezultata, pripremljen je izveštaj u kojem su predstavljeni ključni podaci i nalazi istraživanja, kao i preporuke za unapređenje postojećih i uvođenje novih programa ili drugih intervencija usmerenih na podršku starijim osobama. Pored toga, dobijeni podaci su iskorišćeni za formulisanje argumenata za javno zagovaranje u cilju unapređenja onih javnih politika u Republici Srbiji koje su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa rizikom od socijalnog isključivanja starijih.