KONTAKT

Evaluacija projekta “Podrška deinstitucionalizaciji dece, naročito one sa invaliditetom, u Republici Srbiji: jačanje kontinuuma usluga na nacionalnom i lokalnom nivou”

Evaluacija projekta “Podrška deinstitucionalizaciji dece, naročito one sa invaliditetom, u Republici Srbiji: jačanje kontinuuma usluga na nacionalnom i lokalnom nivou”

Cilj ovog projekta bio je da se izvrši procena projekta Podrška deinstitucionalizaciji dece, posebno one sa invaliditetom, u Republici Srbiji: jačanje kontinuuma servisa na nacionalnom i lokalnom nivou, koji je sprovodio UNICEF. Ovaj projekat je bio dizajniran tako da podrži reformu deinstitucionalizacije u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na položaj dece sa teškoćama u razvoju. Svrha evaluacije bila je da se izmeri efikasnost, održivost, relevantnost, eficijentnost i uticaj projekta na unapređenje politika i prakse u pružanju direktne i indirektne porodične nege i zaštite dece sa razvojnim poteškoćama u Srbiji.

Ključni nalazi tima za procenu projekta su bili sledeći: projekat je bio izuzetno uspešan, posebno ako se uzme u obzir teško stanje u okruženju u kom je sprovođen, uključujući i promene u političkom kontekstu i finansijsku krizu. U implementaciji je postignuto mnogo više od onoga što je bilo planirano. Projekat je imao ključnu ulogu u testiranju nekih od modela za deinstitucionalizaciju dece sa razvojnim teškoćama, kao što su osnaživanje velikog broja institucija i razvoj novih usluga, poput smeštaja u malim grupama. Osim toga, ovaj projekat je direktno podržao izradu nekih od ključnih preporuka koje mogu da omoguće nastavak procesa deinstitucionalizacije.