KONTAKT

Evaluacija projekta „Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji“

Evaluacija projekta „Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji“

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je sprovela evaluaciju Programa „Ka okončanju dečjih brakova u Srbiji“ koji je sproveo UNICEF, uz finansijsku podršku Korejskog odbora za UNICEF. Program je realizovan u periodu između januara 2018. i decembra 2019. godine na tri lokacije u Srbiji (Novi Bečej, Beograd i Pirot).

Glavna svrha ove evaluacije bilo je utvrditi u kojoj su meri usvojene strategije, pristupi i aktivnosti primenjeni u toku trogodišnjeg sprovođenja Programa, postavili temelje za promovisanje i proširenje sveobuhvatnog odgovora na niz različitih faktora koji utiču na opstajanje prakse sklapanja dečjih brakova u romskim naseljima u Srbiji. Štaviše, namera je bila i da se Vladi Republike Srbije, nacionalnim i lokalnim donosiocima odluka, UNICEF-u, agencijama UN i donatorima, pruže preporuke o najboljem načinu napretka u daljim programima planiranja i intervencija u vezi sa ranim dečjim brakovima.

Evaluacija je pokazala da je Program dao dragocene rezultate u pogledu:

  • Povećanja prepoznatljivosti teme dečjih brakova u političkom diskursu u Srbiji.
  • Unapređenja usvajanja politika zasnovanih na dokazima u vezi sa dečjim brakovima.
  • Direktne saradnje sa zajednicama, devojčicama kod kojih postoji rizik od prevremenog braka, ženama, dečacima i muškarcima u dinamici promene snaga u zajednicama, naročito u pogledu pitanja dečjih brakova.
  • Jačanja saradnje između različitih zainteresovanih strana po pitanju rešavanja problema dečjih brakova na lokalnom nivou i na nivou zajednice.