KONTAKT

Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama Srbije

Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama Srbije

Brza procena stanja zloupotrebe dečjeg rada na ulicama Srbije predstavlja deo projekta koji kancelarija Međunarodne organizacije rada u Srbiji sprovodi uz podršku Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih Država, u periodu 2019-2023. godine, pod nazivom „Merenje, podizanje svesti i angažovanje politika radi unapređenja borbe protiv zloupotrebe dečjeg rada i prinudnog rada“.

U okviru ovog projekta, SeConS grupa za razvojnu inicijativu je sprovela kvalitativno istraživanje kako bi se utvrdila i opisala rasprostranjenost pojave zloupotrebe dečjeg rada na ulici, profil dece angažovane u ovim oblicima rada, karakteristike i uslovi rada, rizici i opasnosti povezani sa angažovanjem dece na ulici, karakteristike socio-ekonomskog okruženja u kome sa takav rad odvija, kao i institucionalni kapaciteti za sprečavanje ili saniranje posledica ove pojave. Nalazi istraživanja treba da posluže za povećanje znanja o fenomenu dečjeg rada na ulici i da, kroz date preporuke, stvore osnovu za kreiranje novih, efikasnih politika i institucionalnih odgovora u odnosu na ovaj društveni fenomen.