KONTAKT

Brza procena dečjeg rada u poljoprivredi u Srbiji

Brza procena dečjeg rada u poljoprivredi u Srbiji

Prema najnovijim podacima Međunarodne organizacije rada, u svetu je trenutno ekonomski aktivno 218 miliona dece. Skoro 70% (152 miliona) od tog broja dece učestvuje u onome što se naziva dečji rad, i to 64 miliona devojčica i 88 miliona dečaka, dok ostali učestvuju u prihvatljivim oblicima rada. Sa druge strane, skoro polovina te dece (73 miliona) radi poslove koji se smatraju opasnim po zdravlje, bezbednost i razvoj dece. Isti podaci pokazuju da je 71% dece koja rade angažovano u sektoru poljoprivrede.

SeConS je sproveo istraživanje o radnom angažovanju dece uzrasta od 5 do 17 godina u poljoprivredi u Srbiji. Istraživanje je deo projekta “Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečjeg rada“ (projekat CLEAR) koji realizuje Međunarodna organizacija rada. Ovaj projekat se implementira u 11 zemalja sa ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta za borbu protiv dečjeg rada, uključujući njegove najgore oblike.

Istraživanje o dečjem radu u poljoprivredi sadrži kombinaciju kvantitativnog i kvalitativnog pristupa sa ciljem: a) prikupljanja podataka o socio-ekonomskom statusu dece i njihovih porodica, zdravlju, bezbednosti, obrazovanju, b) pružanja uvida u prirodu, rasprostranjenost, dinamiku i uzroke dečjeg rada u poljoprivrednim aktivnostima u Srbiji.

Glavni cilj ovog istraživanja je da na osnovu prikupljenih podataka pruži preporuke za identifikaciju i prevenciju zloupotrebe dečjeg rada u poljoprivredi, kao i neophodne mere, akcije i izmene normativnog okvira koje treba da doprinesu suzbijanju pojave dečjeg rada.