KONTAKT

Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Projekat je pokrenut sa ciljem da se po prvi put utvrdi prevalenca nasilja nad ženama i da doprinese definisanju i unapređenju nacionalnih politika i zakonodavstva u ovoj oblasti. Kao pojedinačan cilj izdvojeno je sprovođenje istraživanja i unapređenje dokumentacije i statistike, što je predviđeno Nacionalnom strategijom za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici iz 2009.

Sprovedeno je istraživanje na uzorku od 2500 žena iz uže Srbije, uzrasta od 18-75 godina. Prikupljeni su reprezentativni podaci o rasprostranjenosti i osnovnim obeležjima porodičnog nasilja nad ženama, koji su zatim predstavljeni u Studiji. Rezultati pokazuju da je aktuelna prevalencija porodičnog nasilja nad ženama na teritoriji uže Srbije 37.5% – više od trećine ispitanih žena je pretrpelo neki oblik porodičnog nasilja u poslednjih godinu dana. Osim toga, postoji veliki jaz između registrovanih stopa nasilja i stepena prijavljivanja nasilja. Što se tiče počinilaca nasilja, to su u najvećem broju slučajeva muževi i nevenčani partneri.

Navedeni nalazi moraju se tumačiti u opštem društvenom kontekstu. Potrebno je dalje unapređivanje institucionalnih i pravnih mehanizama za borbu protiv porodičnog nasilja nad ženama, povećanje ljudskih i finansijskih resursa na svim nivoima, razvoj sistema praćenja, kao i povećanje rodne ravnopravnosti u društvu, a naročito socio-ekonomske. Drugim rečima, borba protiv porodičnog nasilja prema ženama mora biti ugrađena u različite strategije i mere koje će omogućiti da se istovremeno deluje na brojne faktore koji stvaraju uslove i doprinose održavanju porodičnog nasilja prema ženama.