Partijska patronaža u Srbiji i na Kosovu


Neformalne prakse zarobljavanja ekonomskih resursa od strane političkih elita: istraživanje partijske patronaže na Kosovu i u Srbiji

jul 2014 - decembar 2016

Privatizovanje javnih resursa od strane političkih partija i ostvarivanje partijske i lične koristi na štetu javnog interesa jedan je od ključnih problema postsocijalističkih društava. Cilj istraživanja bio je da se identifikuju glavni akteri, resursi i mehanizmi uključeni u ovaj proces u Srbiji i na Kosovu*. Kvalitativni istraživački pristup podrazumevao je analizu relevantne literature i izvora podataka i polu-strukturisane intervjue - licem u lice, sa predstavnicima političkih i ekonomskih elita na republičkom i lokalnom nivou.

Iako je došlo do institucionalnih i personalnih promena u političkom i ekonomskom sistemu nakon 2000. godine, analiza pokazuje da je u Srbiji politička dominacija nad ekonomskim sistemom sveprisutna, odnosno da su moć i privilegije koncentrisani u okviru malog broja ljudi. Složen neformalni sistem moći i distribucije resursa postavljen je i održava se na bazi neformalnih, ali krajnje strogih pravila, kao i na bazi skrivenih, ali izrazito funkcionalnih uloga. Analiza na Kosovu* takođe pokazuje da su odnosi između ekonomske i političke arene međuzavisni. Ključni akteri su političke elite, koje su zahvaljujući neograničenom pristupu javnim resursima „odgovorne“ i za nastajanje novih ekonomskih elita.

Deo preporuka sačinjenih tokom prve projektne faze uvršten je u novi Zakon o javnim preduzećima u Srbiji, što se pokazalo kao dobar primer uspešnog povezivanja naučnih istraživanja i praktične politike. Takve prakse potrebno je širiti i promovisati, kako na Kosovu, tako i u širem regionu Jugoistočne Evrope.

Druga faza projekta usmerena na proširivanje istraživanja, unapređenje veština pisanja preporuka za izradu javnih politika, kao i unapređenje vidljivosti i promociju rezultata. Cilj istraživačkog dela je da pokaže kakva je uloga nezavisnih regulatornih tela u praćenju i suzbijanju političke patronaže. Istraživanje će se sastojati od desk analize zakonskih i političkih okvira koji se odnose na rad nezavisnih regulatornih tela i intervjua sa ekspertima.

Tim SeConS-a će podeliti svoja znanja o pripremi zagovaračkih dokumenata sa kolegama iz CRDP-a. Dve partnerske organizacije su rezultate istraživanja predstavile u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori. Na taj način je pažnja naučne javnosti i donosilaca odluka usmerena na temu koja je bliska svim društvima u regionu. Tim SeConS-a je pripremio i video materijal, prilagođen za diseminaciju putem društvenih mreža, koji je baziran na nalazima i rezultatima istraživanja iz prvog dela projekta.