Zagovaranje za smanjenje faktora zdravstvenih rizika u Republici Srpskoj


Izrada i implementacija strateških, kontekstualno prikladnih planova zagovaranja, komunikacije, inicijativa i pristupa za smanjivanje faktora zdravstvenih rizika u Republici Srpskoj

februar - decembar 2018

„Izrada i implementacija strateških, kontekstualno prikladnih planova zagovaranja, komunikacije, inicijativa i pristupa za smanjivanje faktora zdravstvenih rizika u Republici Srpskoj" je deo sveobuhvatnog projekta unapređenja zdravlјa stanovništva koji za cilј ima promenu stavova o rizičnim ponašanjima koja negativno utiču na zdravlјe i unapređenje znanja i praksi koje promovišu dobro zdravlјe, prvenstveno kroz zdravstvene i obrazovne ustanove.

Projekat se bavi podrškom u smanjenju sledećih faktora rizika za zdravlje:

• Konzumiranje duvana

• Konzumiranje alkohola

• Nezdrav način ishrane

• Nedovolјna fizička aktivnost

U Republici Srpskoj, projekat se sprovodi u Doboju i Zvorniku u kojima se realizuju različite aktivnosti u vrtićima, školama, domovima zdravlјa i drugim javnim ustanovama, na mestima za zabavu u saradnji sa javnim ličnostima, kao i ulične akcije u saradnji sa sportskim i drugim udruženjima.

Cilj je da se osnaže lokalni akteri za zagovaranje za promene u oblasti unapređenja zdravlja i smanjenja rizika za zdravlje. U oba grada su formirane 4 lokalne tematske Koalicije za zagovaranje za smanjenje faktora rizika za zdravlje. Koalicije će pripremiti strateški plan zagovaranja, kao i detaljni akcioni plan, kako bi se obezbedila valjana primena strategije i što bolje vodio ovaj proces u projektnom periodu ali i nakon završetka projekta. Pored toga, kroz povezivanje ključnih aktera na lokalnom nivou i uključivanjem javnih ličnosti biće obezbeđena što veća medijska pokrivenost svih aktivnosti koje budu realizovane.

Projekat je deo šireg programa „Smanjivanja faktora zdravstvenih rizika“ – Dio B Projekta (za Republiku Srpsku)" koji sprovodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, uz podršku Svetske banke i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Više o projektu na: www.zdravstvenirizicirs.org