KONTAKT

U Medija centru u Beogradu predstavljeni su rezultati istraživanja „Socijalna uključenost starijih osoba (65+) u Srbiji“, koje je sprovela SeConS grupa za razvojnu inicijativu u okviru projekta kojim koordinira Crveni krst Srbije. Istraživanje pruža sistematski prikaz položaja starijih osoba i izazova sa kojima se suočavaju u ostvarivanju kvalitetnog života u trećem dobu i to prema više dimenzija:

• finansijskoj situaciji i materijalnom blagostanju;

• pristupu važnim resursima i uslugama (zdravstvena i socijalna zaštita, stanovanje, prevoz, dostupnost javnog prostora, pristup novim tehnolgijama);

• društvenoj participaciji i socijalnim mrežama;

• kvalitetu života i subjektivnom blagostanju.

Rezultate istraživanja predstavlili su Marija Babović, direktorka programa SeConS-a, Katarina Veličković, istraživačica i Stefan Stefanović, istraživač SeConS-a.

Istraživanje je pokazalo da značajan broj starijih muškaraca i posebno žena nije zadovoljio svoje zdravstvene potrebe u 2015. godini, dok 8% muškaraca i 17% žena starih 65 i više godina ne prima nikakvu penziju. Starije osobe u Srbiji znatno su više materijalno deprivirane nego njihovi vršnjaci koji žive u EU 28. Teška materijalna deprivacija posebno pogađa starije žene. Na to ukazuje npr. podatak da gotovo trećina starijih žena (65+) nema dva para obuće. Starije osobe u Srbiji slabo koriste informatičke tehnologije, a gotovo dve trećine čine domaćinstva u kojima starija lica žive sama ili sa supružnikom/com. Starije žene češće nego muškarci žive u samačkim domaćinstvima.