KONTAKT

„U vreme rastuće inflacije, visokih troškova života i posledica koje je ostavila pandemija, osobe koje žive u siromaštvu bore se da pokriju osnovne životne potrebe, broj beskućnika raste a rastu i rodne i socijalne nejednakosti“, rečeno je prilikom predstavljanja Godišnjeg izveštaja o stanju siromaštva u Evropi Evropske mreže protiv siromaštva EAPN, u Evropskom parlamentu.

Izveštaj „Nejednakosti u vreme krize“ predstavljen je povodom 17. oktobra, Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, u saradnji sa poslanicima parlamentarnih klubova levice i zelenih, a Evropsku mrežu protiv siromaštva Srbije predstavljala je SeConS grupa za razvojnu inicijativu.

U izveštaju su sumirani nalazi koje su nacionalne mreže protiv siromaštva prikupile u 20 zemalja, kao i nalazi Međunarodne federacije socijalnih radnika. Ključne poruke i preporuke upućene su donosiocima odluka kako bi efektivno odgovorili na stare i nove izazove siromaštva u uslovima posledica kovid krize, rata u Ukrajini, rastuće inflacije i naglog porasta troškova života koji ne samo produbljuju siromaštvo onih koji su već siromašni već guraju u siromaštvo i nove grupe stanovništva.

Neki od ključnih nalaza su da je sve više siromašnih koji se radi preživljavanja oslanjaju na banke hrane, da je Covid-19 pandemija pokazala da su sistemi zdrastvene zaštite loše strukturirani i da nisu dostupni svima a posebno siromašnima, da je mentalno zdravlje ljudi pogoršano, da nove šeme hitnih socijalnih davanja širom Evrope nisu adekvatne u borbi sa inflacijom. Povećan je i broj ljudi koji žive u tzv. energetskom siromaštvu  jer je rat u Ukrajini dodatno ugrozio nacionalne ekonomije već oštećene pandemijom pa je sve više onih koji moraju da biraju između energije, stanarine i hrane. Broj beskućnika je porastao a ponuda pristupačnih socijalnih stanova je mala. Preterano oslanjanje na digitalizaciju dovodi do socijalnih nejednakosti jer najsiromašniji ne mogu da pristupe informacijama o svojim pravima, a u porastu je i rodna nejednakost: sve je više žena među samohranim roditeljima, one nose veći teret neplaćenog rada u kući a i lošije se kotiraju na tržištu rada. Siromaštvo se reflektuje i na decu, neki su od zaključaka iznetih tokom predstavljanja ovog Izveštaja.