KONTAKT

Nalazi istraživanja o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji, koje je sproveo UNICEF u Srbiji u saradnji sa SeConS-om, uz mentorsku podršku stručnog tima sa Univerziteta za obrazovanje nastavnika iz Ciriha, predstavljeni su u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Tom prilikom održani su i konsultativni sastanci sa relevantnim akterima koji rade u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja. Cilj ovih sastanaka bio je validacija nalaza i formulisanje preporuka koje će biti integrisane u finalnu verziju Nacionalnog izveštaja o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji. 

Na osnovu sprovedenog istraživanja napisan je nacrt Nacionalnog izveštaja o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji, koji će uskoro biti i finalizovan, a čiji je cilj da prikaže trenutno stanje i pruži smernice za formulisanje Nacionalne strategije i Akcionog plana za prevenciju i zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja 2016-2020, unapređenje sektorskih politika i formulisanje efektivnih intervencija u oblasti zaštite dece od izloženosti brojnim oblicima nasilja.