KONTAKT

Od 15. marta 2021. godine, u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, organizuju se programi kratkih obuka iz analize javnih politika. Program je namenjen svima koji rade na poslovima javnih politika ili žele da nauče više o pripremi strategija i planova, kao i utiču na propise u najvažnijim oblastima kao što su – zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, životna sredina, nauka, ekonomski i tehnološki razvoj, poljoprivreda itd.

Izbor i sadržaj obuka koncipirani su tako da se obraćaju profesionalcima koji imaju diplomu najmanje osnovnih studija, iskustvo u radu s državnom upravom ili želju da se usavrše u tom karijernom pravcu. Takođe, obuke mogu pohađati istraživači iz različitih oblasti koji žele da ovladaju metodologijom i znanjima za ostvarivanje uticaja njihovih istraživanja na značajne društvene odluke.

Program obuka je kreiran u protekle dve godine u okviru Erazmus+ projekta Kreiranje i analiza javnih politika. Glavni cilj projekta je da se uvedu obrazovni programi iz oblasti analize i kreiranja javnih politika kao deo celoživotnog obrazovanja na tri univerziteta u Srbiji – Novi Sad, koji koordinira projektom, Beograd i Niš. Pored njih, domaći partneri na projektu su Republički sekretarijat za javne politike i Služba za upravljanje kadrovima Vlade Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, nekoliko nevladinih organizacija, kao i tri renomirana univerziteta iz EU – Univerzitet u Lajdenu, King’s College London i Univerzitet Paris-Est Creteil.

Školarina za prvu generaciju studenata će biti pokrivena iz budžeta Erazmus+ projekta “lnterdisciplinary short cycle programs in public policy making and analysis (PPMA)”.

Prijava traje do 1. marta i dostupna je na sledećim adresama:

• Novi Sad ppma.prijave@pmf.uns.ac.rs

• Beograd ppma@ius.bg.ac.rs

• Niš ppma@ni.ac.rs

Polaznici će dobiti sertifikat o završenom programu.

Više informacija na https://ppma.pmf.uns.ac.rs/