Dragana Petrović je istraživačica u SeConS-u sa više od deset godina iskustava u kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima. Sociološkinja je, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu na temu “Položaj žena na tržištu rada u Crnoj Gori”. Završila je Mirovne studije u Beogradu. Učestvovala je u velikom broju društvenih istraživanja sprovedenih u saradnji sa lokalnim I međunarodnim organizacijama I institucijama (WB, UNDP, UNHCR, USAID, FOD itd.). Glavne oblasti interesovanja: rodna ravnopravnost, siromaštvo, kvantitativne metode istraživanja.

Najvažnija znanja veštine:

• Istraživanja na terenu i kvantitativna istraživanja
• Prikupljanje, obrada i analiza kvantitativnih podataka
• Dubinski intervjui i fokus-grupne diskusije
• Priprema i sprovođenje istraživanja

Oblasti ekspertize:

· Rodna ravnopravnost
· Analiza tržišta rada
· LGBT prava