KONTAKT

U okviru Nedelje parlamentarizma SeConS grupa za razvojnu inicijativu je u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Globalnim dogovorom u Srbiji organizovala diskusiju na temu „Agenda Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine“, sa ciljem da se ukaže na ulogu Narodne skupštine Republike Srbije u implementaciji Ciljeva održivog razvoja.

Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN u Srbiji istakla je važnost usklađivanja nacionalnih politika sa UN Agendom 2030. „Ukoliko se ne postigne napredak u implementaciji Ciljeva održivog razvoja, onda nema ni razvoja“, kazala je Vojačkova Solorano. Ona je izrazila nadu da će se i Srbija uskoro priključiti zemljama koje su već predstavile izveštaje o tome koje mere su preduzele u pogledu ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja.

Ambasador Dragan Županjevac, koordinator za ECOSOC Ministarstva spoljnih poslova kazao je da se Srbija politički i moralno obavezala da će uskladiti svoje politike sa ovim globalnim programom, koji treba da reši ključna pitanja naše civilizacije.

Uspešna implementacija Ciljeva održivog razvoja zahteva uključenost svih relevantntnih aktera, među kojima parlamentarci imaju posebno važnu ulogu. Značaj 17 univerzalnih ciljeva UN prepoznaju i evropske institucije, koje su izrazile inicijativu da se nova razvojna strategija EU, koja će biti zameniti Strategiju 2020 po njenom isteku, uskladi sa UN Agendom 2030. „Postoji svest o tome da je situacija u EU na zadovoljavajućem nivou kada je reč o Ciljevima održivog razvoja. Zato se razmišlja o postavljanju specifičnih ciljeva za evropsko područje, kako bi se postigli viši standardi EU“, kazala je Marija Babović, direktorka programa SeConS grupe za razvojnu inicijativu.

Irena Radinović, zamenica menadžera i koordinatorka za digitalno uključivanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) Vlade Republike Srbije naglasila je da je izuzetno značajna uloga Parlamenta kao kontrolnog mehanizma koji treba da podstakne Vladu u pravcu usklađivanja nacionalnih politika sa UN Agendom 2030.

Akteri koji bi pored države trebalo da daju svoj doprinos na putu ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja su civilni i korporativni sektor. „Za nas su Ciljevi koji se tiču obrazovanja i zapošljavanja prioritet. Takođe, klimatske promene su izuzetno važne za industriju. To su pokazali gubici posle poplava 2014. godine“, kazao je Siniša Mitrović, predsednik Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja u okviru Globalnog dogovora u Srbiji.

Na diskusiji je zaključeno da realizacija Ciljeva održivog razvoja treba da bude zajednički zadatak svih aktera. “Uključivanje civilnog društva i korporativnog sektora biće efektivno samo ukoliko država uspostavi efikasne mehanizme koordinacije politika u pravcu ostvarivanja ciljeva globalne razvojne agende UN”, zaključila je Babović.