KONTAKT

SeConS, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), trenutno radi na pripremi onlajn kursa o socijalnom uključivanju. Ovaj kurs treba da doprinese boljem razumevanju različitih koncepata i ključnih pitanja vezanih za socijalnu uključenost i siromaštvo, kao i uticaja koji ti koncepti i pitanja imaju na potrebe i prava različitih ranjivih grupa u oblastima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, socijalna i zdravstvena zaštita – u Republici Srbiji. Kurs će prvenstveno biti namenjen široj javnosti, ali i donosiocima odluka i zaposlenima u javnoj upravi kao i stručnoj javnosti i nevladinim organizacijama.