KONTAKT

Olivera Vuković je izvršna direktorka SeConS-a. Ona je sociološkinja iz Beograda sa iskustvom u akademskom radu i istraživanjima praktičnih politika. Poseduje regionalno iskustvo budući da je tri godine radila u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, gde je učestvovala u različitim projektima. Ima značajno iskustvo u saradnju sa međunarodnim institucijama (DFID, UNDP, IOM, UNFPA, UNW, SDC, itd.), institucijama na republičkom i lokalnom nivou i organizacijama civilnog društva.

 

• Rukovođenje programima projekata
• Razvijanje programa obuka
• Praćenje i evaluacija projekata i politika
• Priprema kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja
• Priprema analitičkih izveštaja
• Analize politikau različitim formama

• Društveno isključivanje, socijalna politika, socijalna zaštita
• Decentralizacija socijalnih politika
• Upravljanje projektnim ciklusom
• Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava
• Strateško planiranje
• Socio-ekonomski razvoj