KONTAKT

Srbiji predstoji usklađivanje nacionalnih politika sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, zajednička je poruka sa otvaranja Konferencije „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“, koju je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo u Srbiji. UN Agenda 2030 predstavljaće okvir za formulisanje nove Strategije održivog razvoja, ali i drugih sektorskih politika koje su neposrednije usmerene na specifične ciljeve održivog razvoja sadržane u Agendi.

Kori Udovički, potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje UN Agende 2030 ukazala je na važnost reformi institucija u Srbiji, jer one deluju na sve dimenzije održivog razvoja. „Evropska unija nije razvojna institucija. Ona svoj dijalog zasniva na pretpostavci da je zemlja ostvarila određene standarde razvoja, ali ne daje odgovor na to kako da te standarde ostvarimo“, navela je Udovički. Ona je dodala da Srbija u skladu sa novom UN Agendom 2030 mora sama da osmisli viziju svog razvoja, kao i da odgovori izazovu vraćanja dijaloga države i društva u okvire institucija.

Prema rečima Irene Vojačkove Solorano, stalne koordinatorke UN u Srbiji, dijalog o Ciljevima održivog razvoja u Srbiji je napredniji nego u drugim zemljama. Konferencija o održivom razvoju je, kako smatra, odlična šansa da se sagleda šta je Srbija do sada ostvarila i šta želi da ostvari.

Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji smatra da bez efikasnih i efektivnih institucija nije moguće ostvariti planove, procedure i standarde. Kako je navela, posebno je važno da su institucije svrhovite, odnosno da su postavljene tako da nude određeni nivo usluga svojim korisnicima.

Prof. dr Slobodan Cvejić, direktor istraživanja SeConS-a, istakao je da smo iz procesa praćenja Milenijumskih razvojnih ciljeva u Srbiji naučili da u nacionalnoj politici obično već postoje instrumenti koji se mogu iskoristiti za primenu i praćenje Agende 2030, kao i da na vreme treba uključiti širi krug zainteresovanih institucija, organizacija i pojedinaca kako bi primena Agende bila racionalna i efikasna.

Maria Luz Vega, savetnica direktora Međunarodne organizacije rada za Evropu i Centarlnu Aziju smatra da je u procesu osvarivanja Ciljeva održivog razvoja najvažnija transparentnost svih procedura.

Nakon diskusije u panelima učesnici konferencije su doneli niz zaključaka u vezi sa primenom i praćenjem nekoliko ciljeva UN agende 2030. Ono što se nametnulo kao zajednički zaključak iz svih panel diskusija je da su transparentne i efikasne državne institucije od ključnog značaja za postizanje bilo kojeg cilja održivog razvoja, kao i da je neophodno postizanje šireg društvenog konsenzusa oko razvojnih ciljeva i načina njihovog ostvarivanja. Osim toga zaključeno je i da država u primeni i praćenju politika održivog razvoja može naći partnere u korporativnom sektoru, među nevladinim organizacijama, kao i u akademskim krugovima.

Povezane vesti:

Efikasnim institucijama do održivog razvoja Srbije

Obaveze Srbije za ispunjenje ciljeva održivog razvoja

Udovički: Vlada uspešno sprovela fiskalnu konsolidaciju

Udovički: Pred nama su najteža pitanja

UDOVIČKI: Pred nama je teška reforma javnog sektora

Udovički: Najteža pitanja su pred nama

Udovički: Najteža pitanja su pred nama