KONTAKT

Funkcionalnost multisektorske saradnje u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja analizirana je na osnovu zvaničnih dokumenata – protokola, koji se odnose na ovu oblast. Potpisnici protokola su predstavnici institucija koje su relevantne za ovu temu.

Analiza je pokazala da postoji svega 9 lokalnih protokola (od ukupno 134) u kojima je zaštita dece kao žrtava nasilja u primarnom fokusu. Međutim, gotovo da ne postoji lokalni protokol koji se odnosi na nasilje, a da u određenim segmentima nije posvećen deci.

Izloženost dece zlostavljanju i zanemarivanju posmatra se prvenstveno u kontekstu porodice, a o deci se najčešće govori kao o relativno homogenoj grupi. Identifikovano je da gotovo nema protokola u kojima je jasno naznačen period njegovog važenja.

Dostupna je mapa koja daje uvid u to u kojim opštinama postoje lokalni međusektorski protokoli za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

Istraživanje je sprovela Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz stručnu podršku SeConS-a.