KONTAKT

Dr Mina Pertrović je redovna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnovne oblasti njenog akademskog interesovanja i ekspertize su urbana i prostorna sociologija, sociologija stanovanja i sociologija okruženja. Ključne teme njenog istraživačkog rada su socio-prostorne nejednakosti, materijalna deprivacija i isključenost u stanovanju, socijalno stanovanje i stambena politika, održivi razvoj gradova. Dr Petrović učestvuje u istraživanjima, kako akademskim tako i onim usmerenim ka području praktične politike, u zemlji i inostranstvu. Tokom dugogodišnjeg istraživačkog iskustva sarađivala je sa sa međunarodnim organizacijama (EC, DFID, WB, CEHODAS, FEANTSA, ENHR UNDP, UNHABITAT, itd.), državnim institucijama, domaćim i inostranim univerzitetima i organizacijama civilnog društva.  

• Osmišljavanje i upravljanje istraživačkim projektima
• Poznavanje međunarodnihstandardizovanih istraživanja: Ljudski razvoj, Istraživanje višestrukoh pokazatelja (MICS), Istraživanja o upotrebi vremena, Evropsko socijalno istraživanje, Istraživanje o vrednostima, Istraživanja o beskućnicima, itd.
• Kvantitativna i kvalitativna analiza podataka
• Praćenje i vrednovanje projekata i politika

• Društvena nejednakost, siromaštvo – prostorni aspekti
• Stambena isključenost, socijalno stanovanje i socijalna inkluzija
• Problemi beskućništva
• Civilno društvo i urbane transformacije
• Civilno društvo i ekološka pitanja
• Socijalni efekti urbane regeneracije
• Susedstvo kao okvir društvene reprodukcije
• Socio-demografski aspekti razvoja naselja, porodica, domaćinstava
• Problemi životne sredine i društvo

Članci u časopisima
 (2014) Contemporary globalisation and territorialisation of society: Identity dimension in Serbia, Teorija in Praksa, let.51.special edition: 131-147.
   (2014) Potencijali lokalnog razvoja. Studije slučaja gradova u regiji Šumadije i Zapadne Srbije (Potentials of local development. Case studies of cities in Sumadia and West Serbia), Godišnjak TITIUS, Zbornik „Baština i razvoj“ god. 6-7; br. 6-7, Split.
(2014) Reafirmacija susedstva kroz prostorne prakse regulisanja poželjne prostorne i društvene distanciranosti, Sociologija i prostor, 199 (2): (koautorstvo sa M. Milojević).
(2014) Teritorijalni identitet: između lokalnog i globalnog, Sociologija, Vol LVI, No1: 23-40.
(2013) Homelessness and Housing Exclusion in Serbia, European Journal of Homelessness, Vol 7, No.2, 267-286.(koautorstvo sa M. Timotijević)
(2012) Zaštita životne sredine na lokalnom nivou: percepcija ključnih aktera, Teme, Vol. 32. No.2: 525-544.
(2012) Preduslovi novog modela upravljanja okruženjem, Sociologija, Vol LIV, No1: 87-104.
(2011) Pomene bračnosti i porodičnih modela u postsocijalističkim zemljama: zakasnela, nepotpuna ili specifična druga demografska tranzicija, Stanovništvo, Vol 49, No 1: 53-78.
(2011) The Belgrade wall: The proliferation of gated housing in the Serbian capital after socialism, International Journal of Urban and regional Research Vol 35, No 4: 753-777 (koautorstvo sa S. Hirt)
(2010) Children’s and parents’ perspectives on risks and safety in three Belgrade neighborhoods, Children’s Geographies, Vol. 8. No.2, 141 — 156. (koautorstvo sa Tomanović, S.)
(2010) The Gates of Belgrade: Safety, Privacy and New Housing Patterns in Post-Comunist City, Problems of Post-Communism, Vol. 57. No.5: 2-20 (koautorstvo sa S. Hirt).
(2008) “Istraživanje socijalnih aspekata urbanog susedstva: percepcija stručnjaka na Novom Beogradu“, Sociologija, Vol. L, No.1.

 Knjige
 (2014) Društvo i gradovi: između lokalnog i globalnog, Beograd: ISI Filizofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Čigoja štampa, str. 1-242.
(2013) “Serbia: A patchwork of Local Options”, In: J. Hegeds, M. Lux, N. Teller (eds) Social Housing in Transition Countries, Routledge, str. 244-261.
(2013) Housing Exclusion of the Roma: Living on the Edge, In: J. Hegeds, M. Lux, N. Teller (eds) Social Housing in Transition Countries, Routledge, (koautorstvo sa Teller, N, i Berescu, C ), str. 98-113.
(2013) The transformation of the Governance Regime in Serbia: Public Participation and Environment Decision Making, (koautosrtvo sa J. Vukelić) U: Gordon, Cl., Kmezić, M., Opardija, M (ur), Stagnation and Drift in the Western Balkan: The Challenges of Political, Economic and Social Change, Peter Lang, str. 93-116.
(2013) Uključivanje civilnog sektora u upravljanje okruženjem, U: Petrović, M., J. Vukelić, (ur.) Zaštita životne sredine u Pančevu i Boru : izazovi participativnog pristupa upravljanju okruženjem, Beograd: ISI FF UB, (koautorstvo sa J. Vukelić) str. 55-74.
(2013) Kvalitet životne sredine kao dimenzija teritorijalnog kapitala, U: Petrović, M., J. Vukelić, (ur.) Zaštita životne sredine u Pančevu i Boru : izazovi participativnog pristupa upravljanju okruženjem, Beograd: ISI FF UB, str. 129-151.
(2013) Kapaciteti, prakse i problemi naučno-istraživačke zajednice u Srbiji (koautorstvo sa P. Cvjetičanin), U: Stošić, I. Radivojević, B. Djukić, M. (ur.) Istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji: pregled stanja, karakteristični problemi i preporuke, Beograd: Institut ekonomskih nauka, str. 16-82
(2012) Bez kuće, bez doma: rezultati sitraživanja bekućništva u Srbiji , Beograd: Housing Centar, (ko-autoka sa Žarković, B, i Timotijević, M.
(2012) Održivo stanovanje za Rome, Beograd: Palgo Centar (ko-autorka).
(2012) Ekološki odgovorno građanstvo: teško dostižan ideal u Srbiji, U: Petrović, M. (ur) Glokalnost transformacijskih procesa u Srbiji, Beograd: Čigoja štampa i ISI FF UB, str. 75-100.
 (2010) Socijalna isključenost u ruralnim oblastima Srbije, Beograd: UNDP, str. 1-120 (koautorka )
(2010) Savremena politika socijalne uključenosti i razvoj socijalne dimenzije u EU, U: Babović, M. (ur.) Izazovi nove socijalne politike. Socijalna uključenost u EU i Srbiji, Beograd: SeConS –Grupa za razvojnu inicijativu, str. 50-74.
(2010) Stanje u pogledu siromaštva i socijalne isključenosti u EU, U: Babović, M. (ur.) Izazovi nove socijalne politike. Socijalna uključenost u EU i Srbiji, Beograd: SeConS –Grupa za razvojnu inicijativu, str. 75-134
(2010) Potrošnja domaćinstava i socijalna diferencijacija u Srbiji 2003-2007. U: Cvejić, S. (ur.) Suživot sa reformama. Građani Srbije pred izazovima ’tranzicijskog’ nasleđa., Beograd: Čigoja i Institut za sociološka istraživanja, str. 125-152.
(2009) Transformacija gradova: ka depolitizaciji urbanog pitanja, Beograd: ISI Filozofskog fakulteta u Beogradu, str. 1-334.

(2008) «Savremeni koncepti razvoja gradova: preduzetnički i postmoderni», U: S. Vujović (urednik) Društvo rizika – promene, nejednakosti i socijalni problemi u današnjoj Srbiji, Beograd: ISI Filozofskog fakulteta, str. 279-310.
(2009) The differentation of urban neighbourhoods, U: Erić, Z. (ur.) Differentiated neighbourhoods of New Belgrade. Beograd: Muzej savremene umetnosti, str. 34-44.
(2009) Researching neighbourhoods in New Belgrade, U: Erić, Z. (ur.) Differentiated neighbourhoods of New Belgrade. Beograd: Muzej savremene umetnosti, (koautorstvo sa V. Backović), str. 65-91.