KONTAKT

Roditelji i staratelji romske dece i dece sa invaliditetom pokazali su svojim učešćem u fokus-grupnim diskusijama veliko interesovanje za pitanje uključivanja njihove dece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO). Oni su ukazali na dostupnost i kvalitet postojećih predškolskih programa na teritoriji njihovih opština, zatim na probleme zbog kojih njihova deca nisu uključena u PVO, kao i na okolnosti koje bi ih motivisale da upišu decu da pohađaju predškolski program.

Direktori predškolskih ustanova u opštinama koje su selektovane u istraživanju „Studija o uključivanju ranjivih grupa kao što su Romi u predškolsko obrazovanje“ ukazali su na prepreke koje oni smatraju ključnim za upisivanje ranjivih grupa dece uzrasta od 3 do 6 godina u sistem PVO, kao i na načine kako bi se ti problemi mogli prevazići.

Rezultati ovog istraživanja doprineće realizaciji inicijativa poput Strategije za razvoj obrazovanja i Strategije za unapređenje položaja Roma u Srbiji za period od deset godina (2015-2025) kao i Akcionog plana koji se odnosi na ovu Strategiju.