KONTAKT

„Brza procena dečjeg prosjačenja u Crnoj Gori“ sprovodi se u okviru programa „Mjerenje, podizanje svijesti i angažovanje politika radi unapređenja borbe protiv zloupotrebe dječjeg rada i prinudnog rada“ (eng. Measurement, awareness-raising and policy engagement to accelerate action against child labor and forced labor – MAP’16), koji realizuje Međunarodna organizacija rada (ILO), a finansira Ministarstvo rada Sjedinjenih Američkih Država. U okviru ovog projekta SeConS je angažovan da proceni intenzitet javljanja i karakteristike dečjeg prosjačenja (imajući u vidu rodnu dimenziju, etničku pripadnost dece, zatim to da li dete živi sa roditeljima ili ne, da li živi na ulici ili ne, i slično), kao i da se identifikuje i opiše uzroke i posledice dečjeg prosjačenja, uključujući izloženost nasilju. Posebna pažnja biće posvećena oblicima i kontekstu u kome se dečje prosjačenje javlja na specifičnim lokacijama u Crnoj Gori.